Arriba
Descansa

Legal

Condicións Legais e de Uso

Aviso legal

Esta páxina web é propiedade de Ribeira Sacra Leisure & Lodging SLU con CIF B27505346, en diante Casa das Xacias

Domicilio social: Praza da Paz, 10 1º, 27500 Chantada, Lugo E-mail: admon.ribeirasacra@gmail.com

1. Condicións xerais

O acceso e o uso da Páxina web de Casa das Xacias quedará suxeito ás presentes condicións xerais. A utilización en tódalas páxinas web de titularidade de Casa das Xacias supón a aceptación plena polo Usuario de todas as Condicións Xerais de Uso vixentes en cada momento en que o usuario acceda ao mesmo.

Casa das Xacias resérvase o dereito para modificar en calquera momento as presentes Condicións de Uso.

2. Uso da páxina web, servizos e contidos

O usuario obrígase a facer un uso correcto desta páxina, os seus servizos e contidos, sen contravir os dereitos fundamentais, a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados, a orde pública, e as condicións particulares de certos servizos. Prohíbese calquera uso con fins ilícitos ou que vulneren os dereitos de Casa Das Xacias e os seus titulares ou un terceiro, ou que de calquera forma, prexudique ao normal funcionamento da páxina ou de calquera equipos informáticos ou documentos de calquera clase contidos nos mesmos. Respecto de os contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc…) prohíbese especialmente:

• A súa reprodución, distribución ou modificación ou de calquera outra forma a súa comunicación pública, salvo que se obteña a autorización dos seus lexítimos titulares ou que resulte legalmente permitido;
• Eliminar ou modificar o  copyright e demais datos identificativos da reserva de dereitos de Casa Das Xacias  ó dos seus titulares, das pegadas dixitais ou de calquera outro medio técnico para o seu recoñecemento;
• Tentar obter os contidos da páxina web por un medio distinto aos dispoñibles para os usuarios ou aos habituais na rede, sempre que estes últimos non causen prexuízo algún á páxina web de Casa Das Xacias
• Remitir mensaxes ou enviar cadeas de mensaxes electrónicas non solicitados ou consentidos polos seus destinatarios. Os usuarios ou terceiros prexudicados pola recepción de mensaxes non solicitadas poderán comunicarllo a Casa Das Xacias remitindo unha mensaxe á seguinte dirección de correo electrónico: admon.ribeirasacra@gmail.com
• Igualmente, prohíbese utilizar as listas de distribución así como poñer ao dispor de terceiros datos solicitados a partir das mesmas, para realizar as actividades sinaladas anteriormente.

Respecto do  site, o usuario comprométese, en particular a non transmitir ou difundir de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e en xeral calquera material que:

• Induza ou promova actuacións delituosas,  denigratorias,  difamatorias, violentas ou en xeral, contrarias á lei, á moral e bos costumes xeralmente aceptadas, ou ao orde público; ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas, ou ao orde público;
• Sexa falso, ambiguo, inexacto, esaxerado ou  extemporáneo, podendo levar a engano sobre o seu obxecto ou sobre as intencións do comunicante;
• Sendo propiedade intelectual ou industrial de terceiros, preténdase utilizar sen a súa previa autorización;
• Viole os segredos empresariais de terceiros ou infrinxa a normativa sobre o secreto das comunicacións;
• De calquera xeito menoscabe a reputación de Casa Das Xacias ou de terceiros, ou constitúa, no seu caso, publicidade ilícita, enganosa ou desleal, e en xeral competencia desleal; Casa Das Xacias ou de terceiros, ou que poidan danar os documentos electrónicos e arquivos almacenados nos devanditos equipos;
• Conteña etiquetas HTML distintas daquelas expresamente autorizadas por Casa Das Xacias

3. Propiedade Intelectual e Industrial

Todos os contidos das páxinas web de Casa Das Xacias están sometidos á normativa sobre Propiedade Intelectual e/ou Industrial. Os dereitos sobre os contidos corresponden a Casa Das Xacias ou a terceiros no seu caso. O usuario só poderá visualizar e obter unha copia privada dos contidos a condición de que dita copia sexa exclusivamente para o seu uso persoal e privado, quedando terminantemente prohibida a súa utilización para fins comerciais.

4. Renuncias e Limitacións de responsabilidade

Casa Das Xacias non será responsable da información, os servizos e/ou produtos ofertados e/ou prestados por terceiros a través da páxina web de Casa Das Xacias nin dos contidos proporcionados por terceiros. Casa Das Xacias non garante a idoneidade, fiabilidade, dispoñibilidade, oportunidade ou exactitude de información ou servizos contidos na súa páxina web, nin será responsable dos danos directos ou indirectos en relación co uso dos contidos da súa páxina web. Casa Das Xacias non garante que os contidos da súa páxina sexan aptos ou dispoñibles fose de España. No caso de que todo ou parte dos contidos da páxina web de Casa Das Xacias sexan considerados ilegais en países distintos de España, queda prohibido o acceso aos mesmos e a súa utilización polos usuarios, e no caso de que este se produza, será exclusivamente baixo a responsabilidade dos usuarios, estando estes obrigados ao cumprimento das leis nacionais de aplicación. O uso que poida facerse da información e contidos que aparecen na páxina web de Casa Das Xacias e/ou do acceso a outras páxinas web de terceiros a través de conexións ou ” links” que aparecen na páxina de Casa Das Xacias realizarase baixo a exclusiva responsabilidade daqueles que efectúen este tipo de actos, non sendo Casa Das Xacias responsable en ningún caso dos danos ou prexuízos que poidan derivarse dos devanditos usos ou actividades.

Tes algunha dúbida?