Arriba
Descansa

Privacidade

 

Política de privacidade e Protección de Datos

1. Política de Privacidade

En virtude do previsto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), comunicámoslle que os datos que nos facilite serán tratados polo titular do presente sitio web coas seguintes finalidades:

Apartado “Atención ao cliente / Contacto”: Os datos que nos facilite serán tratados coa finalidade de contestar as súas consultas ou peticións e prestarlles os servizos solicitados por vostede.

“Subscrición ao  Newsletter”: Comunicámoslle que os datos que nos facilite trataranse coa finalidade de xestionar o envío de información comercial a través de correo ordinario, e-mail, sms ou fax, sobre o noso Hotel.

“Reservas”: Os datos persoais facilitados neste apartado trataranse coa finalidade de xestionar as reservas solicitadas por vostede. En todos os casos, os datos facilitados poderán ser tratados coa finalidade de elaborar estatísticas internas para mellorar os nosos servizos. Os datos persoais facilitados só conservaranse mentres se manteña a nosa relación comercial, e serán bloqueados unha vez extinguida esta, durante o prazo que establezan as prescricións legais, a disposición unicamente de Xulgados e Tribunais para atender posibles reclamacións, tras os cales, devanditos datos serán cancelados. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento das obrigacións contractuais asumidas por vostede ao solicitar os nosos servizos. Informámoslle que os datos persoais facilitados poderán ser tratados coa finalidade de enviarlle comunicacións informativas e doutro tipo (ofertas, eventos, felicitacións) para o que ten que marcar a seguinte casa habilitada para tal efecto. Os datos proporcionados conservaranse con esta finalidade mentres non solicite o cesamento dos envíos publicitarios. Vostede terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á  licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada. Pode exercitar en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: admon.ribeirasacra@gmail.com ou á seguinte dirección postal: Ribeira Sacra  Leisure &  Lodging  SLU, con domicilio en  Praza  da paz, nº 10 1º , 27500 Chantada, Lugo.

Recibida a súa solicitude, enviarémoslle un formulario para o exercicio do dereito concreto solicitado, que deberá cubrir e enviarnos xunto cunha fotocopia do seu D.N.I. ou Pasaporte. Unha vez recibida dita documentación, atenderemos o exercicio dos seus dereitos nos prazos establecidos legalmente e en caso de non obter satisfacción no exercicio dos seus dereitos poderá presentar unha reclamación á Autoridade de control, Axencia Española de Protección de Datos: www.agdp.es

2. Cookies

Ver política de uso de  cookies

3. Rexistro de visitas

En cada acceso ao servidor de Casa Das Xacias recollerase a dirección IP desde a que navega o usuario e rexistrarase o mesmo, así como as páxinas que visite de Casa Das Xacias. Estes datos serán almacenados nun arquivo  LOG con fins estatísticos e para determinar o número de páxinas vistas.

4. Xeral

Casa Das Xacias se reserva, sen necesidade de aviso previo/previo aviso e en calquera momento, o dereito para suspender temporalmente o acceso á súa páxina web e a efectuar as modificacións que considere oportunas da páxina, dos servizos ou informacións ofrecidas, da presentación ou localización das mesma e das condicións de acceso e uso da páxina web de Casa Das Xacias. Toda a información que se reciba nesta páxina web considerarase cedida a Casa Das Xacias a título gratuíto. O correo electrónico non será considerado como medio válido para os efectos de presentación de reclamacións. Para iso deberán dirixirse ao Departamento de Asesoría Xurídica de Casa Das Xacias, situada en  Praza  da Paz, 10 1º, 2, 27500 Chantada, Lugo que indicará en cada caso as canles para seguir.

Todas as cuestións relativas á páxina web de Casa Das Xacias réxense pola lexislación española e sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais correspondentes, con renuncia a calquera foro que puidese corresponder.

5. Veracidade dos datos

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose Casa Das Xacias o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito. Así mesmo, o usuario debe acharse debidamente habilitado para facilitar datos de terceiras persoas. Só se conta co consentimento dos futuros hóspedes da casa rural, o usuario poderá facilitar á casa rural devanditos datos. Tal información, que permitirá a Casa Das Xacias procurarlles un mellor servizo aos seus hóspedes é opcional, polo que, a súa consignación polo usuario, implica, baixo a súa exclusiva responsabilidade, a asunción do deber de informar a aqueles do contido da nosa Política de Privacidade con carácter previo ao ofrecemento da información persoal.

6. Responsabilidade do aloxamento

O acceso á páxina non supón en ningún caso a existencia dunha relación comercial entre usuario e Casa Das Xacias. O portal unicamente fornece información acerca da dispoñibilidade no momento de solicitar a mencionada información, polo cal se vostede efectúa a reserva  on- line, está a contratar directamente co aloxamento e non co portal. A versión impresa da reserva efectuada serve de  localizador cando acuda á casa rural. A reserva de noites da casa rural neste sitio web implica a adhesión e aceptación por parte do cliente de todas e cada unha das condicións xerais aquí expostas. Mediante a aceptación das seguintes cláusulas, vostede declara e acepta:

1) Ser maior de idade e dispoñer de plena capacidade para efectuar a reserva, manifestando que entende e comprende a totalidade das condicións que se atopan na páxina web.
2) Que os datos fornecidos cando efectúa a reserva  on- line son verdadeiros, completos e  concisos.
3) Unicamente atópanse comprendidas na web aquelas páxinas que figuran dentro do mapa web.
4) Que o acceso a esta páxina web é responsabilidade do usuario.
5) Que unha vez realizada a reserva procederase ao arquivo do documento electrónico en que se formalizou, vostede poderá acceder ao mesmo en calquera momento.
6) Que confirma a reserva feita, é dicir, as datas indicadas e o número de persoas
7) As condicións e prezo da reserva efectuada, son os que se determina expresamente nas condicións da tarifa incluídas expresamente na páxina que vostede fai a reserva.
8) Respecto a a relación co portal, este dálle a posibilidade de reservar a casa rural a través da súa páxina web, pero non ofrece ningún tipo de prestación hostaleira baixo a súa responsabilidade.
9) Que os datos da súa tarxeta recóllense a efectos de garantir a reserva. O pago da mesma farase efectivo no aloxamento e só no caso de cancelacións ou incomparecencias (non shows), procederase á anulación da reserva e efectuaráselle o cargo fixado nas condicións da tarifa.
10) As ofertas só serán válidas durante o tempo que permanezan accesibles aos destinatarios do servizo.

7. Prezos

Os prezos que se indican son Prezos Venda ao Público I.V.A. incluído. O prezo inclúe: Prezo por noite do aluguer da casa completa. O prezo non inclúe outros servizos. Hora de entrada ( check- in) e de saída ( check- out) por norma xeral e salvo que expresamente páctese outra cousa co establecemento, a casa poderá ser utilizada a partir das 16 horas do día de chegada e deberán quedar libres ás 12 horas do día de saída.

8.Pasaportes e visados

Todos os viaxeiros, sen excepción (nenos incluídos), deberán levar en regra a súa documentación persoal e familiar correspondente, sexa o pasaporte ou D.N.I., segundo a lexislación vixente. Será por conta dos mesmos cando as viaxes así o requiran a obtención de visados, pasaportes, certificados de vacinación, etc. Os menores de 18 anos deben levar un permiso escrito asinado polos seus pais ou titores, en previsión de que o mesmo poida ser solicitado por calquera autoridade. Caso de ser rexeitada por algunha Autoridade a concesión de visados, por causas particulares do usuario, ou ser denegada a súa entrada no país por carecer dos requisitos que se esixen, ou por defecto na documentación esixida, ou por non ser portador da mesma, a casa rural declina toda responsabilidade por feitos desta índole, sendo por conta do consumidor calquera gasto que se orixine, aplicándose nestas circunstancias as condicións e normas establecidas para o suposto de non-show.

Tes algunha dúbida?